Els membres de l’Institut d’Estudis Catalans són numeraris, emèrits, supernumeraris o corresponents.

Els membres numeraris i els emèrits constitueixen el Ple de l’Institut, del qual també formen part els presidents de les societats filials.

Els membres numeraris són aquells que, elegits pel Ple, tenen tots els drets i les obligacions que preveuen els Estatuts. Els membres emèrits són aquells que, havent estat membres numeraris, per raó d’edat són exonerats de les obligacions corporatives.

El membres corresponents col·laboren a les tasques científiques de l’Institut i no participen en els òrgans de govern.