Òrgans de Govern

La presidenta i l’Equip de Govern

L’Equip de Govern assisteix la presidenta en les seves funcions executives i administratives.

El Consell Permanent

El Consell Permanent actua per delegació del Ple i exerceix el govern de la institució. Està format per la presidenta, l’Equip de Govern i els presidents de les seccions.

El Ple

El Ple és l’òrgan màxim de govern de l’IEC.
Està constituït pels membres numeraris i emèrits. També en formen part els presidents de les societats filials.

Els membres numeraris són 125

Els membres emèrits són 147

Els membres corresponents són 88

Els presidents de les societats filials són 28 (dades del 2024)