Òrgans de Govern

El president i l’equip de govern

L’Equip de Govern assisteix el president en les seves funcions executives i administratives.

El Consell Permanent

El Consell Permanent actua per delegació del Ple i exerceix el govern de la institució. Està format pel president, l’Equip de govern i els presidents de les Seccions.

El Ple

El Ple és l’òrgan màxim de govern de l’IEC.
Està constituït pels membres numeraris i emèrits. També en formen part els presidents de les societats filials.

Els membres numeraris són 128

Els membres emèrits són 126

Els membres corresponents són 86

Els presidents de les Societats filials són 28 (dades de la Síntesi memòria: 2019-2020)