L’Institut d’Estudis Catalans acull una part de l’elit científica de l’àmbit lingüístic català, la qual cosa configura el paper d’una institució amb molta influència en la societat.

L’Institut d’Estudis Catalans s’estructura en seccions, establertes segons grans unitats temàtiques, que organitzen la recerca. Cada una de les seccions és formada per un màxim de vint-i-vuit membres numeraris, pels membres emèrits i pels presidents de les societats filials adscrites a les seccions. L’Institut té adscrits a cadascuna de les seccions membres corresponents en un màxim de trenta. L’Institut compta amb una plantilla de més de cent persones.

Des del 1990 l’Institut és constituït per les cinc seccions següents: Secció Històrico-Arqueològica; Secció de Ciències Biològiques; Secció de Ciències i Tecnologia; Secció Filològica, i Secció de Filosofia i Ciències Socials.

Les vint-i-vuit societats filials actuals formen part integrant de l’estructura acadèmica i organitzativa de l’Institut com a entitats autònomes. Les societats tenen una reglamentació pròpia, estan regides per una junta directiva i tenen un membre de la Secció a la qual estan adscrites que hi actua de delegat.

La institució és un centre de catalanística i, amb les seves seccions i societats filials, promou i desenvolupa la recerca en els diferents àmbits de la ciència i de la tecnologia, però principalment en la de tots els elements de la cultura catalana. Actua com a centre divulgador de la recerca i també acull, en la seva seu, iniciatives d’altres institucions que estan en estreta relació amb la investigació i la cultura.

Per a dur a terme els seus programes de recerca, l’Institut coopera i col·labora amb altres institucions, signa convenis de col·laboració amb les universitats dels Països Catalans i  d’arreu i amb entitats de l’àmbit científic i cultural. És membre de la Unió Acadèmica Internacional des de l’any 1922 i, en conseqüència, participa en programes d’àmbit internacional impulsats per aquesta corporació.

L’activitat científica i acadèmica de l’Institut queda reflectida en la publicació dels seus llibres, en col·leccions de monografies i en les publicacions periòdiques promogudes per les seccions i les societats filials. L’IEC la posa a l’abast del públic per mitjà del portal de publicacions, on es troba el catàleg complet i també la versió digital d’una part de la seva producció editorial.