Òrgans de Govern

El president i l’equip de govern

L’Equip de Govern assisteix el president en les seves funcions executives i administratives.

El Consell Permanent

El Consell Permanent actua per delegació del Ple i exerceix el govern de la institució. Està format pel president, l’Equip de govern i els presidents de les Seccions.

Josep Massot i Muntaner (Secció Històrico-Arqueològica)
Francesc Gonzàlez i Sastre (Secció de Ciències Biològiques)
Joan Antoni Solans i Huguet (Secció de Ciències i Tecnologia)
M. Teresa Cabré i Castellví  (Secció Filològica)  
Maria Corominas i Piulats (Secció de Filosofia i Ciències Socials)

El Ple

El Ple és l’òrgan màxim de govern de l’IEC.
Està constituït pels membres numeraris i emèrits. També en formen part els presidents de les societats filials,

Els membres numeraris són 124

Els membres emèrits són 62

Els presidents de les Societats filials són 28   (dades del 25 de març de 2011)